psav zdjęcie główneWe wtorkowym porządku obrad rządu znalazła się m.in. propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019. Opracowanie obu punktów leży w gestii resortu finansów. Zwykle propozycje resortu finansów są zgodne z prognozami zawartymi w akceptowanej wcześniej przez rząd Aktualizacji Programu Konwergencji.
Zgodnie z APK przyjętą w kwietniu br., PKB w 2019 r. wzrośnie nominalnie o 3,8 proc. (realnie o 6,1 proc.), a inflacja wyniesie 2,3 proc. W dokumencie oceniono, że perspektywy polskiej gospodarki pozostają dobre.
„W 2018 r. istotnym czynnikiem wzrostu będą inwestycje, zwłaszcza publiczne, niemniej jednak konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy, pozostanie główną determinantą wzrostu” – tłumaczy MF. Założono, że konsumpcja prywatna w przyszłym roku zwiększy się o 3,5 proc. a spożycie publiczne o 2,2 proc. Natomiast nakłady brutto na środki trwałe w 2019 r. będą większe o 8,4 proc.
Resort finansów przewiduje także, że w 2018 r. stopa bezrobocia spadnie do 4,2 proc. z 4,9 proc. (liczona według międzynarodowej metodyki BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) zanotowanych w roku poprzednim, a w 2019 r. wyniesie 3,9 proc.
Według resortu finansów kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy sprzyjać będzie wzrostowi wynagrodzeń w sektorze rynkowym. Założono, że nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniesie 5,6 proc.
„W nadchodzących latach prognozowana jest dobra koniunktura u głównych partnerów handlowych Polski i związany z tym relatywnie wysoki popyt na produkty polskich eksporterów. Utrzymująca się konkurencyjność cenowa polskich produktów pozwala osiągać firmom stosunkowo wysokie wskaźniki rentowności ze sprzedaży” – czytamy w APK. Zgodnie z prognozami MF w 2019 r. eksport wzrośnie o 6 proc., a import o 6,9 proc.
Dokument odnosi się także do wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. „Fundusz wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych będzie realizowany w ramach limitu wydatków przewidzianego przez stabilizującą regułę wydatkową, przy czym przyjęto założenie o wzroście tego funduszu zgodnym z inflacją (CPI), z wyłączeniem grup pracowniczych objętych istniejącymi systemami indeksacji” – napisano w APK.