psav zdjęcie główneOpisując sposób gospodarowania pieniędzmi, ankietowani najczęściej deklarowali, że żyją na przeciętnym poziomie – wystarcza im na co dzień, ale muszą oszczędzać na poważniejsze zakupy. Mniej więcej co czwarty respondent ma większą swobodę w gospodarowaniu domowym budżetem – wystarcza mu na wiele bez specjalnego oszczędzania. Na pewien luksus może sobie pozwolić 2 proc. Natomiast 17 proc. uważa, że żyje skromnie – musi na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować, zaś nieliczni (2 proc.) – że bardzo biednie i nie wystarcza im nawet na podstawowe potrzeby.
Autorzy badania zwrócili uwagę, że w porównaniu z ubiegłorocznymi danymi nieznacznie przybyło deklarujących, że żyje im się dobrze lub bardzo dobrze (wzrost wskazań o 2 pkt. proc.), ubyło zaś tych, którzy określają poziom swojego życia jako średni (o 2 pkt.). „Uwzględniając natomiast dłuższą perspektywę, dwudziestopięcioletnią, można zauważyć bardzo wyraźną poprawę własnych ocen sytuacji finansowej Polaków. Na początku lat dziewięćdziesiątych osób deklarujących skromne lub biedne życie było wielokrotnie więcej niż zadowolonych ze swojego położenia materialnego. W roku 1993 zaledwie 3 proc. badanych twierdziło, że żyje im się dobrze lub bardzo dobrze, natomiast 51 proc. deklarowało, że żyje skromnie lub biednie” – podkreślono.
Sytuacja finansowa respondentów w znacznej mierze jest związana z wykształceniem, wiekiem i miejscem zamieszkania. „Gorzej niż inni oceniają ją respondenci starsi, gorzej wykształceni oraz mieszkający w mniejszych miejscowościach” – wyjaśniono.
Zdecydowana większość badanych nie obawia się biedy (78 proc.), ale dwie piąte (41 proc.) wyraża obawę, że ich sytuacja może się pogorszyć, jednak niewiele mniejsza grupa (37 proc.) jest spokojna, że finansowo sobie poradzi. Jedna piąta respondentów obawia się biedy (21 proc.), w tym 17 proc. uważa, że jakoś sobie poradzi, a 4 proc. odczuwa bezradność. W raporcie zwrócono uwagę, że tegoroczne wyniki są najlepsze z dotychczasowych badań – najmniej ankietowanych obawia się biedy, a najwięcej jest spokojnych o swoją finansową przyszłość.
CBOS podkreślił, że ponad połowa ankietowanych (56 proc.) pozytywnie ocenia warunki materialne swoich gospodarstw domowych, 39 proc. – przeciętnie, a 5 proc. negatywnie. „Niezmiennie od sierpnia 2006 roku osób zadowolonych z własnych warunków materialnych jest więcej niż niezadowolonych, a przewaga ta wciąż się powiększa. Mniej więcej od trzech lat zadowolenie z warunków materialnych gospodarstw domowych przeważa nie tylko nad niezadowoleniem, ale również nad ocenami przeciętnymi” – napisano w komunikacie.
Jedna piąta ankietowanych (21 proc.) uważa, że w ciągu najbliższego roku warunki materialne ich gospodarstw domowych się poprawią, jedynie 7 proc. sądzi, że się pogorszą, a zdecydowana większość (72 proc.) jest zdania, że się nie zmienią.
Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (334) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) 1–8 marca 2018 roku na liczącej 1092 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.