psav zdjęcie główneKluczowe założenia Konstytucji Biznesu to: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Pakiet pięciu ustaw dotyczy przede wszystkim działalności
nierejestrowej, ulgi na start dla początkujących przedsiębiorców,
powołania Rzecznika MŚP oraz szczególnych regulacji dla inwestorów
zagranicznych.We wtorek Sejm przyjął kilkadziesiąt poprawek Senatu do pakietu
ustaw, których projekty zostały przedłożone przez rząd. Większość ma
charakter legislacyjny i doprecyzowujący.Jedna z merytorycznych poprawek przewiduje, że większość rozwiązań
pakietu pięciu ustaw, tworzących tzw. Konstytucje Biznesu, wejdzie w
życie 30 dni od ogłoszenia, a nie 1 marca br., jak chciał pierwotnie
Sejm.Kolejna istotna poprawka – do najważniejszej ustawy z pakietu
Konstytucji, czyli Prawa przedsiębiorców – stanowi, że urząd ma wzywać
przedsiębiorcę do usunięcia braków przy interpretacji. Ma ona dać
przedsiębiorcy szansę naprawienia niekompletnego wniosku w tym samym
postępowaniu. „Przy interpretacjach indywidualnych dla przedsiębiorców będzie
najpierw zwrot informacyjny, żeby przedsiębiorca uzupełnił braki, a
dopiero później odrzucenie jego wniosku czy też pozostawienie bez
rozpoznania” – wyjaśniał w toku prac parlamentarnych wiceminister
przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj.Inna z poprawek zakłada, że w przypadku zmiany interpretacji
indywidualnej właściwy organ albo właściwa państwowa jednostka
organizacyjna niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
zmienioną interpretację indywidualną, z zamieszczeniem adnotacji o
przyczynie zmiany.Poprawka do ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
przewiduje, że określając siedzibę biura Rzecznika, „minister będzie
brał pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji zadań
Rzecznika oraz będzie kierował się potrzebą dekoncentracji”. Ma to
umożliwić ministrowi ustalenie siedziby biura Rzecznika także poza
Warszawą.Kolejna poprawka Senatu przewiduje, że zadaniem Rzecznika będzie
opiniowanie projektów aktów normatywnych, „również w zakresie zasad
podejmowania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium
RP”.Z kolei do ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium RP Senat zaproponował poprawkę umożliwiającą wykonywanie
działalności gospodarczej przez „członków rodzin osób zagranicznych”
przebywających na terytorium Polski, „na podstawie zezwolenia na pobyt
czasowy”, czyli na takiej samej zasadzie, jak te osoby. Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw dot. zmian w prawie
gospodarczym: Prawa przedsiębiorców; ustawy o Rzeczniku Małych i
Średnich Przedsiębiorców; ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych
osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; ustawy –
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy
dotyczące działalności gospodarczej.Prace nad pakietem rozpoczęły się jeszcze w czasach koalicji PO-PSL – od początku pilotował je wiceminister Mariusz Haładyj.

Teraz ustawy trafią do podpisu prezydenta.>>> Czytaj też: Czelej: Konstytucja Biznesu powstrzyma ucieczkę firm za granicę