psav zdjęcie główneOECD podkreśla w dokumencie, że spadek nastąpił wskutek znacznego zmniejszenia się liczby uchodźców, którzy uzyskali w ubiegłym roku azylu. Dotyczy to zwłaszcza Niemiec, gdzie otrzymało je o 73 proc. mniej osób niż w 2016 roku.
Niemcy, gdzie w ubiegłym roku wystąpiło o azyl 198 tys. osób, zajęły pod tym względem drugie miejsce po Stanach Zjednoczonych, gdzie poprosiło o udzielenie azylu 330 tys. imigrantów. Następne są Włochy, Turcja i Francja.
Wprawdzie nadal napływa bardzo wysoka liczba nowych wniosków o azyl (1,23 mln), łączna ich liczba w 35 krajach OECD spadła poważnie w porównaniu z 2016 rokiem i wyniosła 1,64 mln.
Irak, Afganistan i Syria to kraje, z których pochodzi wzrastająca liczba osób występujących o azyl. Była ona jednak w 2017 roku i tak mniejsza o 43 proc. w porównaniu z 2016 r.
Ponownie łączenie rodzin stanowi główne uzasadnienie wniosków o przyznanie prawa pobytu (38 proc.).
W 2016 roku o 8 proc. wzrosła liczba cudzoziemców przybywających na studia do krajów OECD, chociaż Stany Zjednoczone, będące tradycyjnie głównym krajem docelowym w tym przypadku, zmniejszyły w 2017 roku o 27 proc. liczbę pozwoleń wydanych na podjęcie nauki na amerykańskich uczelniach.
Tak zwany „klub bogatych krajów” prognozuje, że wobec „poważnego zachwiania równowagi demograficznej i ekonomicznej oraz zmian geopolitycznych i klimatycznych napływ imigrantów w najbliższych latach nie ulegnie zmniejszeniu”.
„Obecnie, gdy mija faza zwana szczytem kryzysu uchodźców, (…) wchodzimy w skomplikowaną fazę wspierania integracji tych, którzy pozostali we własnych krajach” – prognozuje Stefano Scarpetta stojący na czele Dyrekcji Zatrudnienia, Pracy i Spraw Socjalnych OECD.
Dlatego też konieczne będzie stosowanie różnych form polityki integracyjnej, które powinny pozwolić imigrantom na maksymalne wykorzystanie ich umiejętności i kompetencji, a także zwiększenie szans stwarzanych imigrantom o niskim poziomie wykształcenia, zwłaszcza mężczyznom.
Raport OECD prognozuje na zakończenie, że wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym wskutek napływu uchodźców do krajów europejskich w okresie do roku 2020 włącznie nie powinien przekroczyć 0,4 proc.